Gazdasági osztályvezetőt keresünk Abonyi Polgármesteri Hivatalba

Az álláshirdetés több mint 40 napja lett feladva.
Munkavégzés helye: Abony
2016. 11. 23. 14:01

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1.sz.melléklet 19.pont szerinti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Gazdasági Osztály munkájának irányítása, gazdasági vezetők feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10 fő

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) valamit az Abonyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola,

  • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § -a szerinti végzettség: A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel – állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjének a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel – és emellett
    a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy
    b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.
    c) Ha a költségvetési szervnél a pénzügyi-számviteli feladatok ellátását önálló szervezeti egység végzi, és annak vezetője megfelel az (1) bekezdés szerinti feltételeknek, a gazdasági vezetőnek – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel és költségvetési szervnél szerzett öt év vezetői tapasztalattal kell rendelkeznie,
    • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 2 Mrd főösszegű költséggel rendelkező önkormányzatnál szerzett gazd.vez.tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint – végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát – három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt – öt éves szakmai gyakorlat, és vezetői gyakorlat igazolása – nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Balogh Pál jegyző nyújt, a 06/53-562-095 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/1816/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági osztályvezető.
• Személyesen: Dr. Balogh Pál, Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével határozatlan időre jön létre. Amennyiben a pályázat benyújtásakor erkölcsi bizonyítvány nem áll rendelkezésre, az erkölcsi bizonyítványt kérő lapot be kell csatolni.